Faleminderit Borë dhe Zef Dedaj

si dhe të gjitha familjeve strehuese në Kosovë

 

OMF ndan çmimet vjetore

për gazetari dhe mirënjohjet “Mik i Fëmijëve”

 

ASNJËHERË NUK JE VETËM,

GJITHMONË KA NJË FAMILJE PËR TY!

 

Çdo fëmijë duhet
të mbetet fëmijë i dikujt,

Të jetë fëmijë i dikujt, Të rilindë fëmijë i dikujt!

 

ASNJËHERË NUK JE VETËM,
GJITHMONË KA NJË FAMILJE PËR TY!

TË REJAT

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

THIRRJE PËR APLIKIM

Zhvillimi i Strategjisë për Avokim dhe Komunikim dhe Planit të Veprimit për promovimin e shërbimit të strehimit familjar në Kosovë

Lloji i shërbimit:
Kompani/Organizatë për zhvillimin e Strategjisë për Avokim dhe Komunikim dhe Planin e Veprimit për promovimin e shërbimit të strehimit familjar në Kosovë.

Lokacioni: Kosovë

Afafi kohor/periudha implementuese: 20 ditë punë (1 Nëntor 2022 – 20 Dhjetor 2022)

Afati i fundit per aplikim: 17 Tetor 2022

Vështrim i përgjithshëm i programit:
Në kuadër të projektit “Specializimi i familjeve strehuese dhe përkrahje familjeve strehuese tek farefisi për të ofruar shtëpi të sigurta, të qëndrueshme dhe edukative për vajzat dhe djemtë e
cenueshëm në nevojë për vendosje të qëndrueshme familjare” i financuar nga UNICEF, është planifikuar edhe promovimi i shërbimit të strehimit familjar për fëmijët pa përkujdesje prindërore (të braktisur pas lindjes, të abuzuar, të neglizhuar dhe fëmijët me aftësi të kufizuara) e në nevojë për vendosje të përkohëshme në familje strehuese të aprovuara nga qendrat për punës sociale (QPS) në Kosovë. Ndaj, në bashkëpunim të ngushtë me punonjësit socialë të QPS-ve dhe me familjet ekzistuese strehuese projekti do të organizojë aktivitete ndërgjegjësuese dhe vetëdijësuese për të promovuar shërbimin e strehimit familjar tek publiku i gjerë dhe për të rritur numrin e familjeve strehuese për t’u përkujdesur për fëmijët pa përkujdesje prindërore.

Qëllimi i shërbimit:
Përmes kësaj thirrje për aplikim, OFAP synon të identifikoj një kompani apo organizatë të kualifikuar dhe me përvojë, e cila do angazhohet në zhvillimin e Strategjisë për Avokim dhe Komunikim dhe Planin e Veprimit qe do përmbajë komponentet e nevojshme si qëllimin, objektivat, aktivitetet dhe iniciativa të cilat do duhet të ndermirren dhe realizohen nga OFAP dhe akterët tjerë në nivelin qendror dhe lokal në promovimin e sherbimit të strehimit familjar dhe ndërgjejësimin dhe ngritjen e vetëditjes të publikut të gjerë rreth rendësisë së strehimit familjar si shërbim i rendesishëm dhe i nevojshem për fëmijët pa përkujdes prindërore e në nevojë për përkujdese të përkohëshme famljare.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Kompanisë/Organizatës
Nën mbikëqyrjen e përgjithshme të menaxhmentit të OFAP, kompania apo organizata e përzgjedhur do të:

• Organizojë takime, intervista dhe fokus grupe me stafin e organizatën OFAP dhe palët e interesit në nivel qendror dhe lokal, përfshirë edhe familjet aktive strehuese me qëllim të marrjes së informatave mbi situaten aktuale të strehimit familjar në Kosovë, si sukseset, mangësitë dhe pengesat e tanishme dhe identifikimin e mundësive të reja të cilat do ndihmojnë në zhvillimin e metejshëm dhe avancimin e shërbimeve të strehimit familjar në Kosovë;
• Hulumtojë praktikat me të mira, të qëndrueshme dhe të suksesshme të strehimit familjar në shtet perëndimore dhe regjionale e të cilat mund të adaptohen dhe të realizohen edhe në Kosovë.
• Hartojë draft Strategjinë e Avokimit dhe Komunikimit mbi rëndësinë e strehimit familjar, përfshirë edhe Planin e Veprimit për implementimin e kësaj strategjie.
• Organizojë një punëtori një ditore me akteret kryesor nga niveli qendror dhe lokal për të prezantuar draft Strategjine dhe Planin e Veprimit dhe në bazë të komenteve dhe sugjerimeve të finalizohet Strategjia për Avokim dhe Komunikim për promovimin e strehimit familjar në Kosovë dhe Planin e Veprimit.
• Zhvillojë video sensibilizuese, materiale promovuese, broshura postera e të tjera të parapara në kuadër të Strategjisë për Avokim dhe Komunikim për promovimin e strehimit familjar në Kosovë.

Njohuritë/Ekspertiza/Kapacitetet e Kompanisë
Aftësitë minimale që kërkohen nga kompania/organizata aplikante:
• Kompania/organizata ka kapacitete të mjaftueshme dhe të kualifikuara njerëzore dhe teknike për të kryer punën me profesionalizëm dhe brenda afatit të caktuar nga OFAP.
• Njohuri të mira të komunikimit, marketingut, fushatës, sistemeve të shërbimeve sociale, të drejtave të njeriut dhe të fëmijëve, çështjeve gjinore dhe barazisë.
• Eksperiencë, përvojë e dëshmuar se paku pesë vjeqare (rekord përvojash të mëparshme) në zbatimin e fushatave ndërgjegjësuese në nivel nacional dhe lokal.
• Njohuri rreth platformave të ndryshme të mediave sociale.
• Qasje kreative dhe inovative.
• Aftësi të mira komunikuese verbale dhe me shkrim në gjuhën shqipe dhe angleze.
• Aftësi të mira në lehtësim të takimeve, punëtorive dhe të tjera sipas nevojës.
• Aftësi të mira ndërpersonale dhe për të punuar në një ekip multidisiplinar.
Politikat për mbrojtjen e fëmijëve:
Si kusht për të hyrë në marrëdhënie pune, Kompania/Organizata e përzgjehur do duhet të nënshkruaj Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve të OFAP dhe të respektojë termat dhe kushtet e saj.
OFAP ka një politikë të zero tolerancës ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual. Të gjithë punonjësit e OFAP dhe personeli i kontraktuar pritet të respektojnë standardet më të larta të sjelljes personale dhe profesionale në çdo kohë, dhe të ofrojnë ndihmë dhe shërbime humanitare në një mënyrë që respekton dhe nxit të drejtat e përfituesve dhe anëtarëve të tjerë të cenueshëm të komuniteteve lokale.
Dokumentet e nevojshme për aplikim:
• Metodologjia e punës dhe oferta financiare.
• Çertifikata e Regjistrimit të Organizatës/Kompanisë.
• Certifikata e numrit fiskal të Organizatës/Kompanisë.
• Koncepte, portfolio apo dokumente që tregon disa shembuj të punës së merhershme.
• Dy apo më shumë referenca nga puna paraprake.
• Kohëzgjatja brenda të cilës shërbimi mund të realizohet (përfundohet).
• CV – e stafit që do të angazhohen në realizimin e këtij aktiviteti.

Aplikimi:
Të gjitha dokumentat e kërkuara në këtë shprehje të interesit dorëzohen vetem në kopje fizike në zarf të mbyllur në adresën: Lakrishte, sol. 1/3, 10000 Prishtinë, Kosovë.
Në pjesën e përparme të zarfit shënohet mbishkrimi ‘’Expression of Interest for development of the Advocacy and Communication Strategy on promotion of foster care in Kosovo”, emri i organizatës/kompanisë dhe adresa.
Dokumentet të cilat nuk përmbajnë të dhënat e cekura më lart, nuk do të merren parasysh.
Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave është 17 Tetor 2022, ora 1
... Shiko më shumëShih më pak

THIRRJE PËR APLIKIM
EKSPERT VENDOR

Projekti: Grant për Zhvillim Organizativ – Programi EJA
Lloji i shërbimit: Ekspert/e për Draftimin/Zhvillimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2023-2027 për Organizatën OFAP
Afati për aplikim: 07/10/2022

Rreth OFAP:
“Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror- OFAP” është shoqatë kombëtare humanitare, me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve pa kujdes prindëror në Kosovë. Misioni i organizatës është që çdo fëmije të braktisur dhe pa kujdes prindëror t’i ofrohet një familje e përkohshme të jetojë, të rritet, të ndjehet pjesë e saj dhe të ketë dashurinë që i nevojitet.
Bazuar në nevojat e identifikuara në Kosovë, organizata OFAP që nga viti 1999 (me ish AiBi), synon që të adresojë nevojat e secilit fëmijë të braktisur dhe pa kujdes prindëror me qëllim që t’i ofrohet një familje për të jetuar, për t'u rritur, për t'u ndjerë pjesë e saj dhe duke pasur dashurinë që u nevojitet. OFAP përkrahë, mbron dhe promovon të drejtat e fëmijëve në Kosovë, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia.

Qëllimi i Aktivitetit:
Qëllimi i këtij aktiviteti është draftimi dhe zhvillimi i Strategjisë dhe Plani i Veprimit 2023-2027 për Organizatën për fëmijët pa kujdes prindëror “OFAP”.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Ekspertit/es:

Nën mbikëqyrjen e përgjithshme të menaxhmentit të OFAP, eksperti/ja do të:
• Të hartojë Strategjinë dhe Planin e Veprimit 5 vjeçar për Organizatën OFAP;
• Të mbaj takime të rregullta me organizatën OFAP dhe palët e interesit duke i marrë në konsideratë sugjerimet, rekomandimet dhe propozimet;
• Të hartoj planin e veprimit në kuadër të Strategjisë;
• Të ketë fleksibilitet rreth organizimit të punëve për të cilat do të kontraktohet në kuadër të aktiviteteve të parapara.

* Eksperti/ja do të pajiset me materialet e nevojshme për zhvillimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2023-2027

Njohuritë/Ekspertiza/Shkathtësitë e nevojshme:

• Kompetenca/eksperiencë e dëshmuar (rekord përvojash të mëparshme) në fusha të ngjashme;
• Diplomë universitare në fushën përkatëse ose përvojë ekuivalente profesionale;
• Ekspertizë/Përvojë në draftim të Strategjive apo dokumenteve në nivel nacional dhe lokal;
• Aftësi të mira komunikuese verbale dhe me shkrim;
• Aftësi të mira në lehtësim të takimeve dhe të tjera sipas nevojës;
• Aftësi të mira ndërpersonale dhe për të punuar në një ekip multidisiplinar.

Politikat për mbrojtjen e fëmijëve:

Si kusht për të hyrë në marrëdhënie pune, eksperti/ja duhet të nënshkruaj Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe të respektojë termat dhe kushtet e saj.
OFAP ka një politikë të tolerancës zero ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual.
Të gjithë punonjësit e OFAP dhe personeli i lidhur pritet të respektojnë standardet më të larta të sjelljes personale dhe profesionale në çdo kohë, dhe të ofrojnë ndihmë dhe shërbime humanitare në një mënyrë që respekton dhe nxit të drejtat e përfituesve dhe anëtarëve të tjerë të cenueshëm të komuniteteve lokale.

Aplikimi:

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:
1. Curriculum Vitae –CV në formatin Evropian në gjuhën shqipe ose angleze;
2. Letër motivuese;
3. Metodologjia e Punës;
4. Së paku dy Referenca të punës së kaluar;
5. Dokument që personi nuk është nën hetime;

Të gjitha këto të dorëzohen në e-mail adresën: [email protected] cc: [email protected]; Subject: Aplikim për expert/e OFAP – GZHO, jo më larg se me datë 07/10/2022 deri në ora 16:00.

Ky aktivitet përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut.
... Shiko më shumëShih më pak

THIRRJE PËR APLIKIM
EKSPERT VENDOR

Projekti: Grant për Zhvillim Organizativ – Programi EJA
Lloji i shërbimit: Ekspert/e për Draftimin/Zhvillimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2023-2027 për Organizatën OFAP
Afati për aplikim: 07/10/2022 

Rreth OFAP:
“Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror- OFAP” është shoqatë kombëtare humanitare, me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve pa kujdes prindëror në Kosovë. Misioni i organizatës është që çdo fëmije të braktisur dhe pa kujdes prindëror t’i ofrohet një familje e përkohshme të jetojë, të rritet, të ndjehet pjesë e saj dhe të ketë dashurinë që i nevojitet.
Bazuar në nevojat e identifikuara në Kosovë, organizata OFAP që nga viti 1999 (me ish AiBi), synon që të adresojë nevojat e secilit fëmijë të braktisur dhe pa kujdes prindëror me qëllim që t’i ofrohet një familje për të jetuar, për tu rritur, për tu ndjerë pjesë e saj dhe duke pasur dashurinë që u nevojitet. OFAP përkrahë, mbron dhe promovon të drejtat e fëmijëve në Kosovë, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia.

Qëllimi i Aktivitetit:
Qëllimi i këtij aktiviteti është draftimi dhe zhvillimi i Strategjisë dhe Plani i Veprimit 2023-2027 për Organizatën për fëmijët pa kujdes prindëror “OFAP”. 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Ekspertit/es:

Nën mbikëqyrjen e përgjithshme të menaxhmentit të OFAP, eksperti/ja do të:
• Të hartojë Strategjinë dhe Planin e Veprimit 5 vjeçar për Organizatën OFAP;
• Të mbaj takime të rregullta me organizatën OFAP dhe palët e interesit duke i marrë në konsideratë sugjerimet, rekomandimet dhe propozimet;
• Të hartoj planin e veprimit në kuadër të Strategjisë;
• Të ketë fleksibilitet rreth organizimit të punëve për të cilat do të kontraktohet në kuadër të aktiviteteve të parapara. 

* Eksperti/ja do të pajiset me materialet e nevojshme për zhvillimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2023-2027

Njohuritë/Ekspertiza/Shkathtësitë e nevojshme:

• Kompetenca/eksperiencë e dëshmuar (rekord përvojash të mëparshme) në fusha të ngjashme;
• Diplomë universitare në fushën përkatëse ose përvojë ekuivalente profesionale;
• Ekspertizë/Përvojë në draftim të Strategjive apo dokumenteve në nivel nacional dhe lokal;
• Aftësi të mira komunikuese verbale dhe me shkrim;
• Aftësi të mira në lehtësim të takimeve dhe të tjera sipas nevojës;
• Aftësi të mira ndërpersonale dhe për të punuar në një ekip multidisiplinar.

Politikat për mbrojtjen e fëmijëve:

Si kusht për të hyrë në marrëdhënie pune, eksperti/ja duhet të nënshkruaj Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe të respektojë termat dhe kushtet e saj.
OFAP ka një politikë të tolerancës zero ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual. 
Të gjithë punonjësit e OFAP dhe personeli i lidhur pritet të respektojnë standardet më të larta të sjelljes personale dhe profesionale në çdo kohë, dhe të ofrojnë ndihmë dhe shërbime humanitare në një mënyrë që respekton dhe nxit të drejtat e përfituesve dhe anëtarëve të tjerë të cenueshëm të komuniteteve lokale.

Aplikimi:

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:
1. Curriculum Vitae –CV në formatin Evropian në gjuhën shqipe ose angleze;
2. Letër motivuese;
3. Metodologjia e Punës;
4. Së paku dy Referenca të punës së kaluar;
5. Dokument që personi nuk është nën hetime;

Të gjitha këto të dorëzohen në e-mail adresën: info@ofap-ks.org cc: albana.hoti@ofap-ks.org; Subject: Aplikim për expert/e OFAP – GZHO, jo më larg se me datë 07/10/2022 deri në ora 16:00.

Ky aktivitet përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut.Image attachmentImage attachment
Shiko më shumë...

Asnjëherë nuk je vetëm. Gjithmonë ka një familje për ty!

Po vazhdon fushata sensibilizuese” Asnjëherë nuk je vetëm. Gjithmonë ka një familje për ty”, në kuadër të projektit “Fuqizimi i shërbimeve sociale për fëmijët në nevojë, të vendosur në strehim familjar tek të afërmit dhe familje strehuese.
• Në partneritet me Save the Children në Kosovë, në projektin “Mbështetje për shërbime më të mira Sociale”,
• Financuar nga Bashkimi Evropian dhe
• Bashkë-financuar nga Axhencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtarë –SIDA.